Ученички парламент

Програм рада ученичког парламента

Ученички парламент је прописан чланом 98 Закона о основама система образовања и васпитања и чине га по два представника одељења ученика 7. и 8. разреда бира се сваке школске године и има свог представника. Ученички параламент има саветодавну функцију и његов Програм рада је део Програма рада школе.

Програм рада

Ученички парламент ће се састајати једном месечно.На својим седницама бавиће се следећим питањима:
- давање мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, годишњем програму рада, школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима;
- учешће у спортским и другим такмичењима;
- организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње;
- разматрањем односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника;
- обавештења ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање,
- право на учествовање раду органа Школе;
- присуствовање седницама Школског одбора и Наставничког већа без права одлучивања;
- на седницама имају право дискусије о свим питањима који су на дневном реду уз подношење предлога, иницијатива и примедби;
- сарадња ученичког парламента школе и замена искустава са другим школама у општини и ван и могућност удруживања у заједницу ученичких парламената,
- активности око организовања прирпремне наставе за полагање квалификационих испита;
- активности око организовања екскурзије, излета, школских манифестација и завршне свечаности ученика 8.разреда.

План и програм рада Ученичког парламента

Септембар:
1. Избор ученика за Ученички парламент и избор председништва
2. Доношење Плана и програма рада за школску 2019/2020. годину
3. Упознавање чланова са одредбама Статута и Пословника о раду Ученичког парламента
4.Избор чланова Ученичког парламента који учествују у раду Тима за заштиту ученика од насиља , злостављања и занемаривања
5. Давање мишљења и предлога стручним органима и Школском одбору, Савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, Годишњем плану рада школе
6. Избор представника ученика, који учествују у раду органа школе ( Школски одбор, Наставничко веће)

Октобар:
1. Активности везане за обележавање Дечје недеље-мишљења и предлози
2. Рад Вршњачког тима - мишљење, предлози о стању и актуелним проблемима у школи по овом питању, реализација акција и активности усмерених на превенцију насиља у школи

Новембар:
1.Анализа успеха и владања ученика на крају првог класификационог периода- предлог мера за побољшање успегха и дисциплине ученика
2.Израда постера и паноа који се односе на здраве стилове живота

Децембар-Јануар:
1.Обележавање Новогодишњих празника
2.Организација прославе школске славе Светог Саве

Фебруар:
1.Сумирање резултата акција парламента у првом полугодишту
2.Анализа успеха и владања ученика на крају првог полугодишта - закључци и предлози за побољшање ученика и понашања

Март:
1.Учешће ученика на општинским такмичењима, смотрама, конкурсима - оптерећеност ученика, анализа и промоција постигнутих резултата
2.Анализа резултата самовредновања у школи

Април:
1.Анализа успеха и владања ученика на крају трећег класификационог периода
2.Професионално информисање ученика и завршни испит - мишљења, предлози, сугестије

Maj:
1.Обележавање Дана школе
2.Организација прославе другарске вечери - предлози и сугестије
3.Анализа досадашњег рада парламента - идеје и предлози за следећу школску годину