Основна школа у Жагубици
основана 1845. године
    
 

ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Ученички парламент је прописан чланом 98 Закона о основама система образовања и васпитања и чине га по два представника одељења ученика 7. и 8. разреда бира се сваке школске године и има свог представника.

Ученички параламент има саветодавну функцију и његов Програм рада је део Програма рада школе.


ПРОГРАМ РАДА:

Ученички парламент ће се састајати једном месечно.

На својим седницама бавиће се следећим питањима:

- давање мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о правилима понашања у школи;
- годишњем програму рада;
- школском развојном плану;
- слободним и ваннаставним активностима;
- учешће у спортским и другим такмичењима;
- организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње;
- разматрањем односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника;
- обавештења ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање,
- право на учествовање раду органа Школе;
- присуствовање седницама Школског одбора и Наставничког већа без права одлучивања;
- на седницама имају право дискусије о свим питањима који су на дневном реду уз подношење предлога, иницијатива и примедби;
- сарадња ученичког парламента школе и замена искустава са другим школама у општини и ван и могућност удруживања у заједницу ученичких парламената,
- активности око организовања прирпремне наставе за полагање квалификационих испита;
- активности око организовања екскурзије, излета, школских манифестација и завршне свечаности ученика 8.разреда.


План и програм рада Ученичког парламента

Септембар:
1. Избор ученика за Ученички парламент и избор председништва
2. Доношење Плана и програма рада за школску 2018/2019. годину
3. Упознавање чланова са одредбама Статута и Пословника о раду Ученичког парламента
4.Избор чланова Ученичког парламента који учествују у раду Тима за заштиту ученика од насиља , злостављања и занемаривања
5. Давање мишљења и предлога стручним органима и Школском одбору, Савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, Годишњем плану рада школе
6. Избор представника ученика, који учествују у раду органа школе ( Школски одбор, Наставничко веће)

Октобар:
1. Активности везане за обележавање Дечје недеље
2. Осмишљавање и организовање идеја , акција и активности у циљу промоције ненасиља у школи
3. Договор око уређивања огласне табле и сајта школе

Новембар:
1.Обележавање Дана просветних радника школе
2.Анализа успеха и владања ученика на крају првог класификационог периода- предлог мера за побољшање успегха и дисциплине ученика
3.Израда постера и паноа који се односе на здраве стилове живота

Децембар:
1.Уређење простора школе
2 . Обележавање Новогодишњих празника

Јануар:
1.Сумирање резултата акција парламента
2.Анализа успеха и владања ученика на крају првог полугодишта

Фебруар:
1.Обележавање Дана заљубљених
2.Формирање и ангажовање вршњачких тимова који ће организовати пружање помоћи ученицима који слабије напредују

Maрт:
1.Учешће ученика на општинским и регионалним такмичењима
2.Обележавање 8. марта-Дан жена

Aприл:
1. Анализа успеха и владања ученика на крају првог полугодишта
2.Професионално информисање ученика и завршни испит

Maj:
1.Резултати које смо остварили на такмичењима-јавно промовисање најбољих резултата остварених на такмичењима
2.Обележавање Дана школе

Јун:
1.Анализа досадашњег рада парламента-идеје и предлози за следећу школску годину
2.Прослава матуре


Чланови ученичког парламента за 2018/2019. годину:

Р.бр Име и презиме
Разред
1.
Николина Кошутић
VII-1
2.
Светлана Милић
VII-1
3.
Емилија Рајковић
VII-2
4.
Немања Костић
VII-2
5.
Анита Пајкић
VIII-1
6.
Јелена Нејкић
VIII-1
7.
Ивона Илић
VIII-2
8.
Невена Петронијевић
VIII-2


©2010 Основна школа Жагубица